Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Kagagul Mezinris
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 10 December 2010
Pages: 198
PDF File Size: 10.54 Mb
ePub File Size: 10.38 Mb
ISBN: 805-2-56754-699-4
Downloads: 25725
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Duzshura

Slika o sebi Percepcija drugih Halo efekat i fenomen kognitivne disonanceBarijere u komunikacijiU interpersonalnoj komunikaciji prisutni su faktori koji filtriraju poruku koja je u opticaju.

MASA U BEGUMasa u begu stvara se pojavom pretnje i za nju je krakteristino da u svom begu povlai skripra za sobom, budui da je opasnost koja joj preti ista za sve njene pripadnike bez obzira na verske, socijalne ili kulturne razlike.

Interes se ved ada dijeli u dva smjera: Politiko znaenje rei “javnost” u ovom smislu izvodi se iz latinskih rei “publicus” javan i “populus” narod. Remember me Forgot password?

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju komunilologija koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Javno shodno ovim terminima, oznaava neto popularno ili narodno. Karakteristino je i to da sa individualnim razvojem dolazi i do prelaska iz jedne grupe u drugu. Muzejski zbirni fond je temeljna forma organizacije muzejskih predmeta u muzeju.

U njih spadaju kolske, i univerzitetske grupe, profesionalne i sportske organizacije, crkvena udruenja, klubovi mladih itd. U ovom smislu, publika se interpretira kao produkt medija, komunikolgija, kao posledica delovanja medija.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Ne treba zaboraviti, da bez obzira na induividualne afinitete, drutveno iskustvo igra izvesnu ulogu komunnikologija strukturi motiva ili potreba, koje se zadovoljavaju izborom karakteristinih medija ili sadraja. Od antikog doba pa do kraja Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo, Kanetijeva teorija mase 1. Mase su sutinski konzervativne budui da fetiistiki potuju tradiciju, plaei se zapravo svake korenite promene.

  BETERNAK BURUNG PUYUH PDF

Ova odlika je najuoljivija meu adolescentskim grupama, u kojima individue potvruju pripadnost jednom ivotnom konceptu, bez obzira da li je on stvaran ili predstavlja projekciju eljenog. Otuda je ovaj tip publike veoma blizak optem pojmu “masovne publike”, budui da ga karakteriumasovnost, disperzivnost, heterogenost, i nepostojanje interne organizacije ili strukture.

Sam komunikolotija mnenje, preuzet je iz latinskog jezika. Habsburgovci su bili skloni manirizmu pa je tako krajem Na ovoj sposobnosti zasniva se itava ljudska kultura, budui da se preko znakovnih sistema ostvaruje meuljudska komunikacija, pamenje i skladitenje informacija koje ljudska zajednica prikuplja u svom iskustvu.

Velike grupe se ponaaju i komuniciraju drugaije od malih, ne toliko zbog razlike u kvantitetu, ve prevashodno zato to to se one i konstituiu zbog ciljeva koji se razlikuju od ciljeva ili svrha male grupe.

Bio je posveden muzama, kderima Zeusa i Mnemozine. Za razliku od denotativnog, konotativno lat. Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd: Preko ove distinkcije, moguno je izraziti komunikologika izmeu nauke i umetnosti, budui da prva koristi naune kodove koji su po prirodi monosemiki, za razliku od umetnosti koja koristi stilistike varijacije i time se oslanja prevashodno na konotativnu dimenziju znaenja.

Pojam persone bioje rimski termin za masku u antikom pozoritu,da bi ve kod Cicerona dobio znaenje maske karaktera kojom sesvako prikazuje drugima. Saoptiti u ovom kontekstu znai neto s-druiti, odnosno, dovesti svoje delovanje u sklad sa zajednicom i drutvenim ivotom, pa se u tom smislu moe rei da je komunikacija po svojoj sutini “prelaz od individualnog ka kolektivnom. Komunikilogija je injenica, zamisao koncepcija ili instrukcija koja se prikazuje na formalizovan nain, tako da je pogodan za prenos, skripha i obradu od strane ljudi ili maina.

Stepanov – Zorica – Lovre Documents. Individuum je bie koje se emancipuje iodvaja od ukih prirodnih odnosa svojom upuenou na drutvo. Te su stvari ljudi najprije skupljali, i tek se onda, kad su sve stvrai skupljene, oko njih okupljaju ljudi.

Time se u odreenoj meri naruava princip ekonominosti komunikativnog procesa, ali se istovremeno doprinosi tome da se informativno dakle, novosteeno znanje lake odri u formi poruke, odnosno, da se pojavi u organizovanom obliku. Za ovu masu je karakteristina snaga njene usmerenosti. Mantiki Estetski kodovi Ikoniki i analoki Manje kodirani i manje konvencionalni Retoriki pisma i sistemi konvencija Poetski otvoreni, nekonvencionalni Drutveni kodovi Znaci identiteta i znaci utivosti Protokoli Obredi Moda IgreTeorija igre R.

  BAR DEL INFIERNO ALEJANDRO DOLINA PDF

Kada razmiljamo o neemu, reavamo neki problem ili piemo dnevnik, mi komuniciramo intrapersonalno. Iako ljudsko bie ne ui da kounikologija, ono ui kako da komunicira u cilju zadovoljenja svojih potreba. Knjige Carla Linnea Sustavi 2 prirode i Uspostava muzeja prirodnih stvari pridonose novim pristupima sakupljanja i muzejskog rada. Medijumi zahtevaju izvesnu tehnoloku podrku, koja je u najveem broju sluajeva, potpuno izvan nae kontrole.

We share information komunioklogija your activities on the site with our partners and Google partners: Konverzaciona publika javlja se u situacijama u kojima su individue povezane aktivnom razmenom i interakciojom komunikativnog odnosa, kakav obezbeuju interaktivni kompjuterski sistemi. Poistoveivanje novog i progresivnog podsticanje 3.

Naime, kao to deca odrastaju i razvijaju se u igri sa drugom decom ili sa odraslima, tako i ljudi svih doba tee da odre relaksirajue kontakte sa drugima. TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju soripta ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, kada se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa ne prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

Prva dva su formuliranje ideje i sinopsis.